Menu Content/Inhalt
© 2019 EduVis

Regulamin strony internetowej

34-205 Stryszawa, Stryszawa 735B
tel. 784 088 873
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Regulamin

REGULAMIN
OŚRODKA SZKOLENIOWO-REKREACYJNEGO „GROŃ”

1. Podstawą do zameldowania Gościa w Ośrodku jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.

2. Pomieszczenia mieszkalne w ośrodku, zwane dalej „pokojami”, wynajmowane są na doby.

3. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 12.00.

4. Najemca pokoju, zwany dalej „gościem”, może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godz. od 8.00 do 14.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.

5. Gość zobowiązany jest przybyć do Ośrodka nie póżniej niż do godziny 21.00.

6. Najmując pokój, gość określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość ośrodka powinien zgłosić recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

8. Ośrodek zastrzega sobie możliwość nie uwzględnienia życzenia przedłużenia najmu pokoju.

9. Ośrodek zobowiązany jest zapewnić:
• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
• bezpieczeństwo w czasie pobytu gościa,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę,
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

10. Ośrodek zobowiązany jest:
• bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie do poziomu usług, funkcjonowania urządzeń ośrodka oraz czystości i porządku w ośrodku – przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków;
• na życzenie gościa nieodpłatnie świadczyć usługę budzenia o wyznaczonej godzinie.

11. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do ośrodka przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu recepcji.

12. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

13. Osoby niezameldowane, odwiedzające gości ośrodka, nie mogą przebywać w części noclegowej ośrodka od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.

14. W ośrodku należy zachować ciszę od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.

15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilania energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

16. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palić papierosy na terenie ośrodka można tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

17. Ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa zabrania się przechowywania w pokojach materiałów lub płynów cuchnących, łatwopalnych.

18. Osobom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:
• rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych oprócz miejsc wyznaczonych,
• wycinania drzew i gałęzi,
• zaśmiecać i zanieczyszczać teren ośrodka.

19. Przy każdorazowym opuszczeniu ośrodka klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji ośrodka.

20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.

21. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Kraków, 01.03.2014 r.